Gestió laboral

Gestió eficient, àgil i rigorosa

Garantim a les empreses clients una gestió eficient, àgil i rigorosa dels tràmits laborals

Ens encarreguem de tramitar tot el necessari en l’esfera laboral per fer possible l’inici de l’activitat empresarial així com pel correcte funcionament en el dia a dia, amb garantia pel que fa al compliment de la legalitat vigent.

 

Càlcul de nòmina

Confecció de rebuts salarials i informes

Preparem les nòmines amb totes les incidències que correspongui computar, i facilitem la informació dels costos de personal amb informes clars i adaptables.

Realitzem el càlcul de les nòmines corresponents a les retribucions de les persones treballadores, amb aplicació de les taules salarials previstes al conveni col·lectiu que sigui d’aplicació, amb inclusió de les incidències mensuals indicades pel client, bestretes, embargaments,… A banda, facilitem de forma clara i ordenada la informació dels costos de personal, a través d’informes adaptats a les necessitats del client.

Seguretat Social

Cotitzacions i tràmits davant la TGSS

Assegurem el compliment de les obligacions de les empreses davant la Seguretat Social.

Ens encarreguem de la presentació de les liquidacions corresponents a les cotitzacions, així com totes les gestions necessàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). També realitzem estudi i tramitació de prestacions (incapacitats, jubilacions,…).

Assessorament laboral

Anàlisi de casuístiques i actuacions per resoldre-les

Previ estudi de cada cas plantejat, exposem al client les possibles actuacions per resoldre la situació i en recolzem la seva aplicació efectiva.

Proporcionem assessorament integral en qualsevol situació que requereixi el coneixement i la correcta aplicació del Dret del Treball i de la Seguretat Social, des de casos individuals fins a la tramitació de qualsevol mesura de caire col·lectiu, com ERTOs o EROs.

Defensa lletrada

Representació i defensa en procediments contenciosos laborals

Assessorament proper i expert, des de l’inici de qualsevol procés fins a la defensa lletrada davant de Jutjats i Tribunals.

Acompanyem als nostres clients exercint la representació processal i la defensa lletrada en actuacions contencioses davant de l’Autoritat Laboral, com ara Conciliacions i Inspeccions de Treball, així com oferim assessorament proper i expert des de l’inici de qualsevol procés fins a la defensa lletrada davant de Jutjats i Tribunals.

Actualitat

Contacta amb el nostre equip de laboral